Certificate of compliance

Estheticon

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until Nov 2021

www.estheticon.cz Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct10353879

Date of initial review:

08 Aug 2020

Certificate validity:

valid until Nov 2021

Date of last visit:

30 Nov 2020

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Odpovědnost a autorství
Veškerý obsah zveřejněný na portálu musí obsahovat přesné, nestranné informace podpořené příslušnou profesionální specializací a kvalifikací.
Kromě toho musí být obsah publikovaný lékaři původní a oni musí být jeho autorem. Obsah plagiovaný nebo okopírovaný z jiných webů nebude v žádném případě přijat.
Estheticon.cz má k dispozici spolupracující lékaře, kteří jsou zodpovědní za kontrolu, ověření a schválení obsahu před jeho zveřejněním. Články publikované společností Estheticon jsou vytvářeny novináři nebo odborníky na webový obsah a jsou kontrolovány redaktorkou Lucií Osmanskou. Estheticon je projekt, který se nachází v několika zemích a řídí se redakční linií, nad kterou dohlíží Damaris Castro a Antonio Montenegro.
 

(30 Oct 2020) - Link

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."
 

(23 Sep 2020) - Link

Zásady ochrany údajů
Tyto ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ se vztahují na jakýkoli druh informací, s nimiž ESTHETICON nakládá prostřednictvím této webové stránky nebo jiných prostředků, profilů a zařízení.
Tyto ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ mohou být upraveny, proto se doporučuje je pravidelně kontrolovat.
1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů
Zodpovědný za zpracování osobních údajů je:
a) Odpovědná strana: Estheticon, s. r. o. (dále jen Estheticon), IČO: 25044567, DIČ: CZ25044567, firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 269, číslo 14604. Den zápisu 13. 11. 1998.
b) Fakturační adresa: Dr. M. Horákové 513/23a, Liberec 4, PSČ 46001, Česká republika.
c) Činnost: Šíření služeb, propagace, informace, správa fóra, poradenství a uzavírání smluv o lékařských a kosmetických chirurgických službách poskytovaných třetími stranami a za plnou odpovědnost uvedených třetích stran.
d) E-mailová adresa:
1.2 Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou všechny informace, které přímo nebo nepřímo identifikují fyzickou osobu nebo umožňují její identifikaci, jako je jméno, příjmení, fotografický záznam, hlas, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, oficiální doklady totožnosti (občanský průkaz, pas), atd. a/nebo údaje, které se vztahují k fyzické osobě, jako je číslo bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty, adresa IP, preference, zvyky, chování a/nebo produkty či služby, které si pronajímá a/nebo informace o prohlížení webu, získané prostřednictvím cookies.
1.3 Typy UŽIVATELŮ
Bez ohledu na to, zda jste UŽIVATELEM PLATFORMY, budou osobní údaje následujících osob zpracovávány v souladu se ZÁSADAMI OCHRANY ÚDAJŮ a/nebo POLITIKOU COOKIES:
a) Hostující UŽIVATELÉ PLATFORMY, jejichž data jsou shromažďována prostřednictvím systému souborů cookies Google Analytics.
b) UŽIVATELÉ žádající o informace a/nebo dotazy prostřednictvím formuláře dostupného na PLATFORMĚ nebo
c) PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ nebo SOUKROMÍ UŽIVATELÉ, kteří se registrují a/nebo uzavírají smlouvy na SLUŽBY.
d) PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ, kteří reagují na dotazy vznesené SOUKROMÝMI UŽIVATELI.
e) SOUKROMÍ UŽIVATELÉ účastnící se fóra, a to buď sdílením svých zkušeností, informací, obsahu a obrázků; nebo účastí ve fórech.
1.4 Jaká data se zpracovávají, proč a na jakém základě?
Estheticon shromažďuje a zpracovává informace v následujících třech obecných kategoriích:
1. Potřebné údaje, které UŽIVATEL poskytuje společnosti Estheticon
Pro správné provedení požadovaného, poskytnutí smluvních SLUŽEB a/nebo splnění zákonných povinností bude nezbytný sběr a zpracování řady informací, které UŽIVATEL poskytne.
Jedná se o následující informace:
a) Uživatelské informace: Informace poskytnuté UŽIVATELEM, jako je jeho jméno a příjmení, kontaktní informace (e-mail nebo mobilní číslo), obsah a fotografie; nebo informace potřebné k registraci v části pro UŽIVATELE (PROFESIONÁLNÍ nebo SOUKROMÉ) nebo pro uzavření smluv o SLUŽBÁCH.
Povinnost či neposkytnutí všech požadovaných údajů bude vždy uvedena.
b) Informace o ověření identity: Informace nezbytné k ověření totožnosti UŽIVATELE a/nebo k ověření UŽIVATELE; například kopie jakéhokoli oficiálního identifikačního dokumentu, kdykoli to umožňují platné předpisy, nebo jiná autentizační data.
c) Informace podle profilu UŽIVATELE a/nebo SLUŽBY: V závislosti na tom, zda se jedná o PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE nebo SOUKROMÉHO UŽIVATELE a/nebo o požadovanou nebo smluvenou službu, budou shromážděny další informace nezbytné pro poskytnutí požadovaného, a/nebo SLUŽBY, jako jsou informace o podmínkách konzultace, údaje platby nebo zvláštní podmínky UŽIVATELE nezbytné pro poskytnutí požadovaného.
d) Informace o platbě: Platby provedené na těchto stránkách se obvykle uskutečňují prostřednictvím platebních platforem každého PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE; v případech, kdy bezpečná platební platforma není k dispozici, poskytne Estheticon bezpečnou platební platformu, která se omezuje pouze na poskytování uvedené platební platformy, aniž by fakturace nebo poskytování SLUŽEB fakturovaných a/nebo smluvně uzavřených byly její odpovědností, ta zůstává výhradní odpovědností PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE nebo subjektu, který fakturuje a poskytuje uvedenou službu.
e) Komunikace UŽIVATELE na fóru, s Estheticon a/nebo s dalšími UŽIVATELI: Informace, obsah nebo obrázky, které UŽIVATEL poskytuje v uvedených komunikacích, budou zpracovány společností Estheticon a/nebo třetími stranami, které jsou v každém případě informovány.
Oprávněným základem pro nakládání s těmito údaji bude provedení vyžádaného, poskytnutí smluvních SLUŽEB nebo správné přezkoumání jejich poskytnutí, správné fungování PLATFORMY, informace, fóra, šířené dotazy, zprostředkování mezi UŽIVATELI v případě konfliktu nebo incidentu při poskytování SLUŽEB a/nebo plnění zákonných povinností nebo ZÁKONNÉHO UPOZORNĚNÍ, ZÁSAD OCHRANY ÚDAJŮ, POLITIKY COOKIES, ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK a zejména PŘÍRUČKY PRO VYUŽITÍ KOMUNITY.
2. Další informace, které UŽIVATEL souhlasí poskytnout společnosti Estheticon
Za účelem vytvoření nejlepších možných zkušeností a rozvoje PLATFORMY, personalizace vyhledávání a zasílání informací týkajících se SLUŽEB, které UŽIVATEL hledá, zlepšení informací o nabízených SLUŽBÁCH nebo sdílení zkušeností, bude moci UŽIVATEL na PLATFORMĚ snadněji získat, pokud poskytne některé další informace k základním informacím, jako jsou obrázky, komentáře a/nebo hodnocení, která obsahují osobní údaje, konkrétně:
a) Další informace o profilu PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE: tyto dodatečné informace, které umožňují co nejlépe odrážet zkušenosti a činnosti nabízených SLUŽEB, jsou fotografie a/nebo videa, aktivity, události. Uvedené fotografie mohou obsahovat identifikovatelné fyzické osoby, je však třeba mít předchozí výslovný a informovaný souhlas lidí, kteří jsou uvedeni na fotografiích a/nebo v informacích, které je umožňují identifikovat, pro možnost veřejného šíření na PLATFORMĚ Estheticonu.
b) Další informace o profilu SOUKROMÉHO UŽIVATELE: další informace, které umožňují popsat konkrétní zkušenosti nebo služby. Za tímto účelem musí SOUKROMÝ UŽIVATEL také dát svůj výslovný a informovaný souhlas a/nebo mít předchozí výslovný a informovaný souhlas lidí, kteří zveřejňují uvedené fotografie a/nebo informace, které umožňují identifikaci osoby, pro veřejné šíření na PLATFORMĚ Estheticonu.
Oprávněným základem pro nakládání s těmito údaji bude předchozí výslovný a informovaný souhlas lidí, kteří poskytli uvedené informace, obsah a/nebo fotografie; nebo v případě poskytnutí fotografií nebo jiných informací třetích stran, které jsou identifikovány v uvedených informacích a/nebo fotografiích, jejich předchozí a informovaný souhlas.
Tento souhlas musí platit pro veřejné šíření takových údajů na PLATFORMĚ a sociálních sítích Estheticonu. UŽIVATEL, který tyto informace poskytne, souhlasí se získáním uvedeného souhlasu a odpovídá Estheticonu a třetím stranám za jakoukoli událost nebo porušení uvedeného souhlasu.
3. Osobní údaje, které Estheticon automaticky shromažďuje z použití PLATFORMY UŽIVATELEM, jako je interakce UŽIVATELE s PLATFORMOU a/nebo cookies a podobnými technologiemi.
Oprávněným základem pro zpracování těchto údajů je zákonný zájem společnosti Estheticon o aktualizaci a neustálé zlepšování PLATFORMY, jakmile bylo provedeno zvážení práv, a neprovádět s uvedenými informacemi rušivé zacházení.
1.5 Ochranné období
Doba uchovávání dokumentace, která obsahuje údaje, bude trvat tak dlouho, dokud bude zachován profesní a / nebo smluvní vztah s vlastníkem osobních údajů, plus zákonem stanovená lhůta pro splnění zákonných povinností.
Osobní údaje zpracovávané v UŽIVATELSKÉ OBLASTI budou uchovány po celou dobu, dokud bude UŽIVATEL zaregistrován až do okamžiku, kdy se odhlásí. Od této chvíle budou všechna data bezpečně a nezvratně zničena.
A konečně, v případě fotografií, budou uchovány a zveřejněny na neurčito, dokud UŽIVATEL nestanoví jinak.
Také ty fotografie, které jsou anonymizovány; bude s nimi nakládáno na dobu neurčitou, pokud nebude možná přímá a/nebo nepřímá identifikace fyzické osoby.
Společnost Estheticon zajistí správný soulad s těmito postupy a vyhrazuje si právo smazat veškeré zveřejněné informace, které tyto postupy nerespektují, včetně vymazání účtu UŽIVATELE, a pro lepší správu a rychlost je každý UŽIVATEL povinen okamžitě nahlásit na e-mail jakékoliv nerespektování.
1.6 Odpovědné strany za zpracování a Zástupci
Zpracované osobní údaje mohou být zpracovány také těmito externími spolupracovníky Estheticonu za účelem provedení následujících služeb:
a) Počítačové služby, hostingové služby a telekomunikační sítě PLATFORMY.
b) Pracovní, účetní a / nebo právní SLUŽBY.
c) Souborové služby, správa a zničení informací.
Mimo předchozí případy nebude společnost Estheticon předávat osobní údaje žádné třetí straně bez předchozího informování a získání souhlasu vlastníka osobních údajů a pouze v omezených případech.
V případě, že SOUKROMÍ UŽIVATELÉ podají žádosti nebo dotazy, musí si být vědomi, že s jejich osobními údaji bude zacházeno stejným způsobem ze strany Estheticonu a PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ a/nebo center, kteří odpovídají na položený dotaz.
V takovém případě si všichni zachovají stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů, k nimž došlo v těchto ZÁSADÁCH OCHRANY ÚDAJŮ a/nebo v nařízeních o ochraně údajů nebo kybernetické bezpečnosti.
S našimi spolupracovníky uzavíráme dohody o důvěrnosti a zpracování dat, abychom zajistili, že splňují nejvyšší úroveň důvěrnosti a nejlepší standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení, a tyto standardy a postupy pravidelně kontrolujeme.
Kromě toho by společnost Estheticon mohla sdílet informace nebo osobní údaje s třetími stranami:
a) V souladu s platnými zákony a předpisy, právním procesem nebo příkazem příslušného orgánu;
b) Za účelem dodržování SLUŽEB, včetně vyšetřování možných porušení a/nebo přestupků;
c) Za účelem odhalení, předcházení nebo řešení technických, podvodných nebo bezpečnostních problémů;
d) Za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti osob.br>
e) Ti PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ a/nebo třetí strany, kteří poskytují herní, rekreační a kulturní služby a sportovní aktivity, jakož i další a/nebo související s nimi, které si SOUKROMÝ UŽIVATEL vybere.
1.7 Mezinárodní převody
Estheticon informuje, že neprovádí žádný mezinárodní přenos dat mimo území Evropské unie, s výjimkou PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ a/nebo třetích stran, kteří poskytují služby lékařské a kosmetické chirurgie, jakož i další a/nebo s nimi související, které si SOUKROMÝ UŽIVATEL vybere a jsou mimo Evropskou unii.
V případě mezinárodních převodů mimo území Evropské unie bude vše prováděno v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a SOUKROMÝ UŽIVATEL bude předem informován.
1.8 Výkon práv
Estheticon informuje držitele osobních údajů o tom, že mají následující práva:
a) Přístup: umožňuje vlastníkovi údajů získat informace o tom, zda Estheticon zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, či nikoli, a v tomto případě právo získat informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování.
b) Oprava: umožňuje opravit chyby a upravit data, která se ukáží jako nepřesná nebo neúplná.
c) Vymazání: umožňuje, aby byly osobní údaje vymazávány a nadále zpracovávány společností Estheticon, ledaže by existovala zákonná povinnost uchovávat je a/nebo by neexistovaly jiné legitimní důvody pro jejich zpracování ze strany Estheticonu.
d) Omezení: umožňuje vlastníkovi osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, požádat Estheticon, aby na tyto údaje uplatnil opatření, aby omezil zpracování údajů při ověřování přesnosti údajů nebo legitimity jejich zpracování; nebo se vyvarovat jejich modifikaci nebo, kde je to vhodné, jejich vymazání nebo uchování jako důkaz nebo základ nároků.
e) Námitky: za určitých okolností a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou držitelé osobních údajů oponovat zpracování jejich údajů. Estheticon zastaví zpracování dat, s výjimkou převažujících oprávněných důvodů nebo uplatnění nebo obrany možných nároků.
f) Přenositelnost: umožňuje zúčastněné straně přijímat jejich osobní údaje a/nebo je předávat přímo jiné odpovědné osobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Držitel osobních práv může uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmazání, omezení zacházení, přenositelnost svých osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas písemnou komunikací a poskytnout kopii OP adresovanou společnosti Estheticon na následující e-mail:
1.9 Pověřená strana za Ochranu osobních údajů a Stížnosti před kontrolním orgánem
Jakékoli informace nebo pochybnosti, které máte, neváhejte kontaktovat společnost Estheticon na e-mail Jakýkoli incident, který UŽIVATEL má v souvislosti s ochranou údajů, se může obrátit na inspektora ochrany údajů Estheticonu prostřednictvím e-mailu
A připomenout jim příslušnému kontrolnímu úřadu ve vaší zemi za jakékoli nároky a/nebo další informace o vašich právech.
2 Bezpečnost a záruky
Společnost Estheticon se zavazuje, že přijme bezpečnostní opatření, která má k dispozici, která zaručují bezpečnost osobních údajů a zabraňují jejím změnám, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystavena, vše v souladu s ustanoveními příslušných předpisů.
 

(23 Sep 2020) - Link

Collaborative platforms:

Komentáře a obsah zveřejněné v Estheticon.cz jsou názory uživatelů a společností. Protože jsou veřejné, může je číst, používat nebo citovat někdo jiný. Pokud společnost Estheticon tyto názory, rady a informace nevydává, není odpovědná za jejich pravdivost, přesnost nebo spolehlivost, tato odpovědnost spočívá v této třetí straně. Tyto zprávy může autor smazat nebo upravit na vyžádání zasláním e-mailu na

(30 Oct 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Autorem článku je Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co.
 

(23 Sep 2020) - Link

Collaborative platforms:

Komentáře a zkušenosti, které uvedete, musí být skutečné a vaše, ne vaší rodiny nebo přátel. Nezveličujte nebo nezatajujte důležité informace. Rovněž nekopírujte komentáře někoho jiného a texty chráněné autorskými právy. Nezveřejňujte spamy, duplicitní komentáře ani komentáře mimo téma (které nesouvisí s daným tématem), nepište velkými písmeny

(23 Sep 2020) - Link

28 dub 2011
 

(23 Sep 2020) - Link

Fotografie, které zobrazují zákroky před a po, nebyly digitálně upraveny, ani retušovány. Fotografie před a po zobrazují stejnou osobu. Ta dala výslovný souhlas s jejich pořízením a zveřejněním. Zdůrazňujeme, že výsledek ošetření nebo chirurgického zákroku je specifický pro dotyčnou osobu a stejný výsledek nelze očekávat u jiné osoby.
 

(30 Oct 2020) - Link

Více informací
Více informací o nás:
 

(23 Sep 2020) - Link

Jak se portál financuje a kdo to celé umožňuje?
Estheticon.cz je tvořen týmem více než 150 lidí z 12 zemí. Jsme féroví, nadšení, inovativní a pozitivní lidé, co rádi pomáhají.
Estheticon.cz je financován ročními smlouvami lékařů a plastických chirurgů, kteří se objevují zvýrazněně v různých prostorech portálu. Specialisté mají možnost prezentovat se na portálu dvěma způsoby: zdarma nebo za příplatek. Pro přístup k bezplatné verzi musí lékaři vstoupit do oblasti „Vstup pro odborníky“ a poté se „Registrovat zdarma“: Pro získání prémiové verze je nutné se přihlásit a kliknout na „Vylepšit svůj plán“, kde se objeví různé nabídky. Prémiový plán stojí 2.000€ ročně, ale cenu lze dohodnout s obchodním týmem. Registrovaní zákazníci mohou zvýšit viditelnost tím, že uzavřou Top plán, jehož cena závisí na přidaných službách. Odborníci a kliniky se smlouvou Top nebo Premium jsou takto řádně označeni na portálu. Smlouva nemá vliv na redakční obsah webu a nevytváří střet zájmů.
Rádi bychom znali každý detail těch skvělých příběhů z našeho "estetického" světa, příběhů, jejichž hrdinou/hrdinkou jste Vy; a nezáleží na tom, zda jste již zákrok podstoupil/a, ale že máte možnost vyjádřit a doprovázet ostatní, kteří zažívají nebo už zažili stejné věci, aby vypadali a cítili se lépe. Jsme tu, abyste s námi vše sdílel/a, a proto chceme, abyste měl/a nejlepší lékaře a chirurgy v zemi na dosah ruky.
 

(23 Sep 2020) - Link

Collaborative platforms:

Moderátoři komunity jsou zaměstnanci Estheticon.

(30 Oct 2020) - Link

Reklama
Estheticon není vlastněn ani sponzorován lékaři, farmaceutickými společnostmi, vládními subjekty, nemocnicemi nebo soukromými zdravotními centry, ani není financován prodejem reklamy. Na Estheticonu nenajdete žádný typ reklamy. V případě jakéhokoli vztahu s inzerovaným centrem, který financuje nebo sponzoruje část obsahu, bude výslovně uvedeno, že obsah je financován, přičemž je jasně odlišen od zbytku obsahu.
 

Collaborative platforms:

V žádném případě nemohou uživatelé vytvářet reklamní obsah, ať už ve formě bannerů nebo odkazů. Jakýkoli pokus bude administrátorem zakázán.

(23 Sep 2020) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel