Certificate of compliance

Hellobacsi.com

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
1 Year

Certificate validity: 27 Sep 2016 - Sep 2017

hellobacsi.com Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct219734

Date of initial review:

15 Sep 2015

Certificate validity:

27 Sep 2016 - Sep 2017

Date of last visit:

06 Feb 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

hellobacsi.com/chinh-sach-bien-tap/?language=en

EXECUTIVE BIOS
 

(27 Sep 2016) - Link

At the end of each article
 

Hello Health Group không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa.
 

(27 Sep 2016) - Link

Tóm lược chính sách bảo mật của Hello Health Group
 

(27 Sep 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Nguồn tham khảo
U.S. National Library of Medicine. Allergies. www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000812.htm Ngày truy cập 15/08/2015
National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Types of Allergic Diseases. www.niaid.nih.gov/topics/allergicdiseases/Pages/allergic-diseases-types.aspx Ngày truy cập 15/08/2015
Mayo Clinic. Allergies. www.mayoclinic.org/diseases-conditions/allergies/basics/definition/CON-20034030?p=1 Ngày truy cập 15/08/2015
WebMD. Allergies Health Center. www.webmd.com/allergies/guide/allergies-treatment-care Ngày truy cập 15/08/2015
 

(27 Sep 2016) - Link

Cập nhật: ngày 5 tháng 8 năm 2015
 

(27 Sep 2016) - Link

hellobacsi.com/thuoc/atomoxetine/
 

(27 Sep 2016) - Link

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
 

(27 Sep 2016) - Link

Kể từ khi Hello Health Group được đưa vào hoạt động, chúng tôi thường xuyên t́m kiếm tài trợ và quảng cáo từ các tổ chức thương mại, các nhà sản xuất và các chuyên gia đầu ngành luôn tâm huyết với việc cung cấp thông tin về sức khỏe và lối sống của con người. Những nguồn tài trợ và đồng thời là h́nh thức quảng cáo ấy cho phép chúng tôi cung cấp các nội dung có giá trị nhưng không hề phí cho độc giả. Hello Health Group mang đến cho các nhà tài trợ cơ hội truyền bá thông điệp tiếp thị cũng như các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ bằng cách công bố thông tin hoặc các liên kết của họ lên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành một quy tŕnh để đảm bảo rằng bạn có thể xác định rơ nội dung mà bạn sắp xem có được cung cấp và chịu sự biên tập của các nhà tài trợ của chúng tôi hay không, nhờ vậy mà bạn có thể quyết định là có xem bài viết hay không. Để biết thêm thông tin, hăy đọc Chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 

(27 Sep 2016) - Link

Nội dung tài trợ và quảng cáo
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng một số nội dung, nút bấm, bảng hiệu và biểu ngữ được dán nhăn “Tài trợ”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hay “Quảng cáo”. Các nội dung này không được xem xét bởi các biên tập viên của Hello Health Group và không phải là đối tượng của chính sách biên tập này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của những quảng cáo này. Những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích quảng cáo hay tài trợ. Nội dung, nút bấm, bảng hiệu, biểu ngữ dán nhăn “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” là đối tượng của chính sách quản lư Nhà tài trợ của chúng tôi. Nội dung, nút bấm, bảng hiệu và biểu ngữ dán nhăn “Quảng cáo” là đối tượng của Chính sách quảng cáo của Hello Health Group.
 

(27 Sep 2016) - Link

Nội dung tài trợ và quảng cáo
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng một số nội dung, nút bấm, bảng hiệu và biểu ngữ được dán nhăn “Tài trợ”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hay “Quảng cáo”. Các nội dung này không được xem xét bởi các biên tập viên của Hello Health Group và không phải là đối tượng của chính sách biên tập này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của những quảng cáo này. Những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích quảng cáo hay tài trợ. Nội dung, nút bấm, bảng hiệu, biểu ngữ dán nhăn “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” là đối tượng của chính sách quản lư Nhà tài trợ của chúng tôi. Nội dung, nút bấm, bảng hiệu và biểu ngữ dán nhăn “Quảng cáo” là đối tượng của Chính sách quảng cáo của Hello Health Group.
 

(27 Sep 2016) - Link

Nội dung tài trợ và quảng cáo
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng một số nội dung, nút bấm, bảng hiệu và biểu ngữ được dán nhăn “Tài trợ”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hay “Quảng cáo”. Các nội dung này không được xem xét bởi các biên tập viên của Hello Health Group và không phải là đối tượng của chính sách biên tập này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của những quảng cáo này. Những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích quảng cáo hay tài trợ. Nội dung, nút bấm, bảng hiệu, biểu ngữ dán nhăn “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” là đối tượng của chính sách quản lư Nhà tài trợ của chúng tôi. Nội dung, nút bấm, bảng hiệu và biểu ngữ dán nhăn “Quảng cáo” là đối tượng của Chính sách quảng cáo của Hello Health Group.
 

(27 Sep 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel