Certificate of compliance

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
8 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Apr 2019

www.cibliga.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct067061

Datum van de eerste revisie:

30 Nov 2010

Geldigheid van het certificaat

valid until Apr 2019

Datum van laatste bezoek:

27 Apr 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Verantwoording informatie
Alle medische informatie op de website wordt voorafgaand aan publicatie door de medische adviesraad nagegaan op juistheid.
Voor Niet-medische informatie berust de verantwoording bij de Voorzitter of bij Webmaster.
 

(27 Apr 2018) - Link

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).
De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.
 

(27 Apr 2018) - Link

Privacy
Bescherming van persoonsgegevens
De CIB-Liga vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bv. bij inschrijving op het forum of een elektronische nieuwsbrief .
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De CIB-Liga vzw geeft u daarbij de volgende garanties:
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiŽren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster van de site. Klik voor verdere informatie op ďwebmasterĒ.
De CIB-Liga vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
Het ledenbestand van de CIB-Liga vzw is vrijgesteld (art. 56 KB) van aangifte bij de privacy-commissie gezien:
de verwerking ervan gebeurt in het kader van de gewone activiteiten van de vereniging; die activiteiten vallen af te leiden uit de doelstellingen van de Liga zoals ze in de statuten omschreven staan.
ze uitsluitend betrekking heeft op persoonsgegevens van eigen leden, personen met wie de verantwoordelijke regelmatige contacten onderhoudt en begunstigers;
de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de administratie van de leden, contactpersonen en begunstigden;
de registratie niet gebeurt op grond van gegevens verkregen van derden;
de gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wet of verordening.
De site kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiŽnter te laten verlopen.
 

(27 Apr 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Verantwoording informatie
Alle medische informatie op de website wordt voorafgaand aan publicatie door dr. Kristof Thevissen (Reumatoloog) of dr. Michel Walravens (reumatoloog) nagegaan op juistheid.
Voor Niet-medische informatie berust de verantwoording bij de Voorzitter (Lieve de Faudeur) of bij Webmaster (Alain Baudrez)
 

(17 May 2017) - Link

Laatst bijgewerkt: 26/01/14
 

(17 May 2017) - Link

This principle is not applicable for this site 

Per brief
CIB-Liga VZW
Lindenlaan 15
B-3680 Maaseik
Telefonisch
Tel. +32 (0)89 503 108
Via e-mail
Algemeen e-mail adres:
 

(27 Apr 2018) - Link

Financiering en redactioneel beleid
De inkomsten van de CIB-Liga vzw zijn giften door symphatiserende bedrijven, lidgeld, subsidies Vlaamse Gemeenschap, verkoop van boeken.
Sponsors oefenen geen enkele invloed uit op het beleid van de CIB-Liga vzw, de redactie van website en leden van de Raad van Bestuur.
 

(27 Apr 2018) - Link

Bronmaterialen
De redactie zal bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden waarbij het kan voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van bronmaterialen van adverteerders. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij een onafhankelijk opererende redactie, en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
 

(27 Apr 2018) - Link

Afgebakende plaats advertenties
Om de productie van de internetsite van de CIB-Liga vzw te kunnen financieren accepteert CIB-Liga vzw bijdragen van adverteerders, onder andere in de vorm van banners en berichten in duidelijk afgescheiden onderdelen op de internetsite of in een e-zine.
 

(27 Apr 2018) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel